Formálny rozbor

Formálny rozbor

   Mor ho ! je hrdinská epická skladba, pretože v diele vystupujú slovanskí hrdinovia bojujúci za slobodu a spravodlivosť. Báseň má pomerne krátky dej, ktorý sa týka iba jedného boja. Tento dej je však ešte zrýchlený a to v prvých štyroch strofách básne. Tu autor vložil celú cestu Rimanov, ktorí sa dostávajú až na naše územie :

                    ,, …preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu,

               sadli tam za pomedzím slovenského rodu.“/-25 Ako vidieť z týchto veršov, autor namiesto zdĺhavých opisov využíva lyrické skratky. Na druhej strane sa tu objavujú lyrické opisy slovanského kraja, ktoré autor vsúva do deja:

              „Zem tá, na ktorú kročiť mieni tvoja noha,

               je zem naša, daná Slovanom od Boha.

              Pozri: tu jej končiny valný Dunaj vlaží,

                   Tam Tatra skalnou hradbou okol nej sa väží.“ /-26

   Nachádzajú sa tu aj prvky, nazývané autorský subjektivizmus, ktoré vnímame ako vlastný pohľad autora :         

              Pána mať je neprávosť a väčšia byť pánom.“ /-20

             „A ty mor ho – hoj, mor ho! detvo môjho rodu…“ /-8

   V diele sa nachádza množstvo umeleckých prostriedkov a prvkov, ktoré sú príznačné pre romantizmus:

      

       Kontrasty: na jednej strane autor zobrazuje cára plného           

                          negatívnych vlastností no na druhej strane

                         môžeme hovoriť o Slovanoch, ktorý priam

                         prekypujú dobrotou a patriotizmom

       Metafora: to kolíska dávna synov slávy

                         zem hrobom každému vrahovi stane sa

                       rozovrela tá krv slovanská divoko

                         meno posiaľ v piesni ľudu žije

       Metonymia: žiť z našich mozoľov

      Paronomázia: duní Dunaj

                              Zasurmili surmity

       Hyperbola: vlasť našu vrah napadol divý,

                           zem dupotom a nebo rykom sa otriasa

       Prirovnanie: rastom sú ako jedle, pevní ani skala

      Symbol: Tatra, Skala, Dunaj

      Archaizmus: jarmo, podolie, surmita, hriema

      
-14-

       Básnická otázka: …kdeže sú?, A čo?, Azda tých padlých Slovanov

                                      sa bojí?, Kde naši?

       Epizeuxa: Vedzte, že som pán Rímu, a Rím je pán svetu

       Anafora: A spurné rody…      A sláva zašlých vekov junáka oviala,
                     A junač vašu…        a duša jeho svätým ohňom splápolala

       Personifikácia: srdcia im zahrali

       Refrén:                    Hoj, mor ho! detvo môjho rodu,

                   kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu:

                   a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom :

                   mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.

       Iracionalizmus: …to vie, že premoc rímsku jej moc nepredolá

                                Lež, brať moja, ak už len padnúť mi máš v boji,

                                to že mi padni, ako víťazom pristojí.

   Každý verš v tejto básni má presný počet slabík – toto nazývame sylabická prozódia.Takýto jav je príznačný pre romantizmus, v ktorom autori čerpali z podnetov ľudovej slovesnosti. Konkrétne, Chalupkovo dielo – Mor ho !, má v jednom verši presne 13 slabík. Toto dielo je napísané vo forme združeného rýmu (aabb),ktorý je príznačný pre sylabickú prozódiu. Ustáleným počtom slabík vo verši dokázal autor urobiť dielo ľahšie čitateľné a prispôsobil ho aj nižším spoločenským vrstvám. Prostý ľud ho z obľubou čítal aj preto, lebo naň zapôsobili výrazy, ktoré pôsobia neochvejne : bralo, skala.