Ideový rozbor


         
Samo Chalupka vyslovil v tejto básni všetky základné idey, túžby a nároky formujúceho sa národa. Išlo hlavne o oslavu hlbokého vlasteneckého citu, boja za slobodu národa. Preto báseň oduševňovala i ďalšie generácie a stala sa aj manifestom Slovenského náradného povstania.
Myšlienka všeobecnej slobody a rovnoprávnosti bola základom básne. Samo Chalupka zobrazil ideálnu spoločnosť Slovanov:
„…pána mať je neprávosť, a väčšia byť pánom.
A človek nad človeka u nás nemá práva:…“9

         Slovenskí junáci bojovali a zomierali pre túto myšlienku.
Vyjadruje tu hlboký vlastenecký cit jednoduchých ľudí, ktorí sú spätí so svojou vlasťou natoľko, že sú ochotní za ňu zomrieť.

         Ideová a vysoká úroveň básne je aj v tom, že malý kmeň – národ sa odváži čeliť zbraňou najväčšej vojenskej sile v mene ohrozenej slobody. Toto bolo pre národ vzorom k odporu a boju proti sociálnemu a politickému útlaku a nepráviu.

         V básni stoja proti sebe dva protikladné svety. Krásna vlasť s hrdými obyvateľmi a na druhej strane násilní, výbojní dobyvatelia, ktorí chcú náš národ zotročiť. Družina slovenských junákov reprezentovala slovenský národ a rimania reprezentovali Uhorsko. Celá báseň poukazovala na situáciu v tej dobe.

         V tejto hrdinskej básni je výborné vystupňovanie citov a konfliktov. Od nežného vyznania lásky k zemi a k rodu po vzbĺknutie hnevu na pohanov, až do hrdinskej smrti.

         Báseň Mor ho! je vyobrazením idey slobody víťaziacej nad smrťou. Je to tiež symbol patriotizmu a slobodomyseľnosti.