Jazykové prostriedky

         V básni sa nachádza množstvo umeleckých prostriedkov:

         Pejoratívum – záporné, zhoršovacie slová:
Podlá duša…

         Archaizmy – zastaralé výrazy:
Umieme, ľútym, premoc, surmita, bláhal…

         Paronomázia – tvorenie slov s rovnakým slovným základom:
Duní Dunaj, zasurmili surmity.

         Anafora – opakovanie slov na začiatku veršov:
„To moja cárska vôľa; to vám na odvetu.“26
„A jedným veľkým citom srdcia im zahrali
a jeden strašný ohlas ústa im vydali:“27

         Epizeuxa – opakovanie slov za sebou:
„A ty, mor ho! – hoj mor ho!…“28
       Epanastrofa – opakovanie slov na konci jedného a na začiatku ďalšieho verša alebo vety:
„Vedzte, že som pán Rímu, a Rím je pán svetu.“21
       Inverzia – zmena slovosledu:
„To vie, že premoc rímsku je moc nepredolá.“29

         Rečnícka otázka:
„Či meč, či vetvu pokoja?“30
„Azda tých padlých Slovanov sa bojí?“31

         Epiteton ornans – ozdobný prívlastok:
Pyšné hory, divý vrah, krvavé pobrežia.

         Metafora – obrazné pomenovanie na základe prenášania pomenovaní:
„Hoj, rozovrela tá krv slovanská divoko.“6
„Zem hrobom každému vrahovi stane sa.“32
„Kolíska dávna synov slávy.“33

         Personifikácia – zosobňovanie:
„Meno posiaľ v piesni ľudu žije.“34

         Metonymia – obrazné pomenovanie na základe vnútornej väzby:
Žiť z našich mozoľov, meč zasvietil.

         Synekdocha – keď čiastka zastupuje celok:
„…a meč v jeho pravici strašnejšie sa zvíja,…“35
„…lenže Slovan nejde sa ľakať pýchy jeho.“36
  

         Symbol:
Meč – symbol vydobytia slobody.  
Tatra, Dunaj – symboly Slovenska.
Chlieb a soľ – symboly mieru a pohostinnosti.

        
Prirovnanie:
„Rastom sú ako jedle, pevný ani skala.“37

         Hyperbola – zveličenie:
„Zem dupotom a nebo rykom sa otriasa.“38

         Kontrast – protiklad:
„S mečom ak ideš: cáre! meče máme i my;
a poznáš, že narábať dobre vieme nimi;
ak s pokojom: pozdrav ťa pán neba i zeme
lepšie, ako ťa my tu uzdraviť umieme.“39

         Výrazy, ktoré znejú neochvejne:
Bralo, skala, týčiť sa.