Kompozícia

         Toto dielo je hrdinská epická skladba. Vyskytuje sa tu kolektívny hrdina. Je to postava, ktorá je predstavovaná skupinou ľudí, nie jednotlivcom. V tejto básni môžeme za kolektývneho hrdinu považovať družinu slovanských junákov. Druhá postava v básni je individuálna a to je cár.

         Dej básne je stručný, ale má rýchly spád. Udalosti sú zrýchlené, no báseň stále pôsobí dynamicky, napäto. Báseň neobsahuje len epiku. Nachádzajú sa v nej aj prvky lyriky – väčšinou sú to opisy. Na začiatku básne sa vyskytujú lyrické skratky ktoré autor vkladá do deja a zároveň ich používa namiesto zdĺhavích opisov. Takáto odbočka od epického rozprávania sa nazýva digresia.
„Krásna zem – jej končiny valný Dunaj vlaží,
a Tatra skalnou hradbou okol nej sa važí:“24
„Páč! Nad valným Dunajom krvavé pobrežia:
tam ti tvoji synovia povraždený ležia.“25

         Autor v básni používa združený rým (aabb).Tento rým sa považeje za ten najjednoduchší rým. Často sa vyskytuje v ľudovej slovesnosti a hlavne v sylabickom veršovom systéme. Je to systém založený na rovnakom počte slabík vo verši (izosylabizmus).

         Autor do stredu veršou vkladá prestávky, ktoré ho intonačne rozdeľujú na dve časti a to rytmicko – syntaktický paralelizmus (každý verš je ucelená myšlienka). Samo Chalupka použil takzvaný trinásťslabičník.

         Toto dielo bolo určené hlavne na čítanie a nie na recitovanie. Týmto ho vlastne zjednodušil a urobil ľahšie čitateľným a taktiež ľahšie zapamätateľným.