Obdobie tvorby – Romantizmus

         Revolučný pohyb v Európe v prvej polovici 19. storočia neobišiel ani
habsburskú monarchiu. Iniciatívne pred revolúciou (1848 – 1849) národné
hnutie preberá revolučne – demokratická generácia mládeže MLADÉ
SLOVENSKO. Národný program vychádza z vtedajších podmienok a myšlienok predchádzajúcich generácií (Bernolák, Šafárik ). V Uhorsku neboli
priaznivé podmienky pre rozvoj národného hnutia. Lajos Koshut ( vedúci maďarského národného hnutia) nemal porozumenie pre nemaďarské národnosti. Toto neporozumenie sa pociťovalo ako vážna prekážka rozvoja literatúry a jej spoločenskej účinnosti. Spisovateľ sa chce zúčastňovať na premene spoločnosti a vyslovovať svoje názory a vyznať svoje city.

         Znaky romantickej literatúry u nás boli tieto: Spisovatelia bojovali za premenu spoločnosti a za zrušenie spoločenských vrstiev. V dielach prevažuje láska k vlasti a slovanský humanizmus a využívanie ľudovej slovesnosti ako podklady pre svoje diela. Hlavným literárnym druhom sa stala lyrika – vznik nových útvarov ako napríklad typ protestujúcej básne, duma a krakoviak. Dráma bola v tomto období málo rozvinutá. Neexistovali divadlá, herci a umelci. Epika obsahovala lyrické prvky, ktoré boli vsúvané do deja. Próza obsahovala časté historické námety. Rozvíjali sa najmä historické povesti a kratšie prózy zo súčasného života. Naša romantická literatúra nadväzovala na západoeurópske a slovanské literatúry, ale odmietala individualizmus a titanizmus.