Obdobie tvorby – Romantizmus

September 11th, 2010

    Romantizmus vznikol vo Francúzku v 1. polovici 19. storočia ako reakcia na klasicizmus. Je to umelecký smer, ktorý zasiahol okrem literatúry aj umenie, filozofiu, etiku a celý spoločenský život v Európe.                                                                                                                                      
Romantizmus presadzuje slobodnú tvorivosť. Proti antickým vzorom kladie do popredia ľudovú tvorbu a uplatňuje sa v ňom subjektívna stránka umelcovho vzťahu ku skutočnosti. Romantizmus teda uprednostňuje cit pred rozumom. Romantický hrdina je individualista, ktorý vzdoruje osudu a pomáha ľudstvu. V slovenskej literatúre je romantizmus pevne spätý s národným obrodením. Nad osobnými citmi výťazí láska k vlasti, k národu. Hlavným literárnym druhom sa v tvorbe slovenských romantikov stala lyrická poézia, vznikajú ponášky na ľudovú pieseň a balady. V próze sa uprednostňovala historická povesť, ktorá patrí pôvodne k žánrom ľudovej slovesnosti.